กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกลงนามความร่วมมือ ในการผลิตกัญชาทางการแพทย์ วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจเพื่อสังคม และมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อส่งเสริมการปลูก การผลิต และการใช้กัญชาทางการแพทย์ เพิ่มทางเลือกประชาชนให้สามารถเข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงการอนุญาตให้วิสาหกิจชุมชน สามารถนำส่วนกิ่งก้าน ใบ และรากไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า การส่งเสริมการใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มทางเลือกประชาชน เพิ่มการเข้าถึงอย่างเหมาะสมและปลอดภัย โดยการนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ในสัดส่วนและปริมาณที่เหมาะสมจะเกิดประโยชน์ต่อการดูแลรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย โดยการลงนามในครั้งนี้จะเป็นมิติใหม่ของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปลูกกัญชาและนำผลผลิตส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการผลิตยาจากกัญชา “ตำรับเมตตาโอสถ” และ “ตำรับการุณย์โอสถ” จำหน่ายให้กับสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย วิสาหกิจชุมชนได้มีผลิตภัณฑ์จากกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษ มาใช้ตามภูมิปัญญา และสามารถจำหน่ายและพัฒนานวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนได้

 

ความร่วมมือในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อสนับสนุนให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม ร่วมมือกันปลูกกัญชาเพื่อมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ รวมถึงการควบคุมกำกับทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเพื่อให้ได้ยาหรือสารสกัดจากกัญชาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน”

 

ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม สามารถนำส่วนของกิ่งก้าน ใบ และรากของต้นกัญชา ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ ยกเว้นส่วนของช่อดอกที่ต้องนำส่งให้กับกรมการแพทย์แผนไทยฯ เนื่องจากมีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) เป็นจำนวนมาก  เพื่อนำส่วนช่องดอกไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งผลประโยชน์ทีเกิดขึ้น ครึ่งหนึ่งจะคืนให้กับวิสาหกิจชุมชน

นายอภิรักษ์ ปานเนตรแก้ว  ประธานวิสาหกิจชุมชนบึงยายเลี่ยม จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า กัญชาไม่ใช่แค่พืชเสพติด วันนี้กัญชาสามารถนำไปใช้ในทางการแพทย์และพืชเป็นเศรษฐกิจแล้ว เปิดใจให้กว้างนิดนึง เราสามารถเอากัญชามาใช้ในงานต่าง ๆ ได้ เช่น นำมาใช้ผลิตยาทางการแพทย์เช่น ตำรับเมตตาโอสถ และตำรับการุณย์โอสถ และยังสามารถนำส่วนต่าง ๆ เช่น กิ่ง ก้าน ใบ และราก ที่ถูกปลดจากยาเสพติดแล้ว มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น ทำเครื่องนุ่งห่ม ทำยาแก้โรคปวดเข่า รวมถึงเป็นส่วนผสมใน ชา กาแฟ และอาหารได้

แม้ส่วนต่าง ๆ ของต้นกัญชา( ไม่รวมช่อดอก) จะถูกปลดจากยาเสพติดแล้ว แต่การนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์จำเป็นจะต้องซื้อจากวิสาหกิจชุมชนที่ได้ลงนาม MOU กับกรมการแพทย์แผนไทยฯ เท่านั้นจึงจะถือถูกต้องตามกฎหมาย

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปลูกกัญชาอย่างถูกต้อง และนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ภายใต้การควบคุมกำกับทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเพื่อให้ได้ยาหรือสารสกัดจากกัญชาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของประเทศ


ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปลูกและบริโภคกัญชา

ถาม ปลูกต้นกัญชาได้ไหม

ตอบ ผิดกฎหมายปลูกไม่ได้

ถาม จะปลูกกัญชาให้ถูกกฎหมายต้องทำอย่างไร

ตอบ ต้องจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและขอขึ้นทะเบียนกับกรมแพทย์แผนไทยฯ เท่านั้น

ถาม นำกัญชาผสมอาหารขายได้ไหม

ตอบ ทำได้แต่ต้องเป็นกัญชาจากวิสาหกิจที่ขึ้นทะเบียนกับกรมแพทย์แผนไทยฯ จึงจะถูกกฎหมาย

ถาม กัญชาที่ผสมในอาหารทานได้ไหม

ตอบ ส่วนต่าง ๆ ของกัญชาทานได้ไม่เมา (ไม่รวมช่อดอก) มีสาร CBD ช่วยให้ผ่อนคลาย

ที่มา : passion gen


Category:

Passion in this story